Sr. No. Name
1. Shri. Sripad K. Patnekar
2. Shri. Vithal G. P. Parrikar
3. Shri. Datta B. Naik
4. Shri. Ulhas G. Asnodkar
5. Shri. Suresh B. Borkar
6. Shri. Minannath T. Upadhye