Managing Committee

Sr. No. Name Designation
1. Shri. Sanjay P. Walavalkar Chairman
2. Shri. Rajendra L. Bhobe Secretary
3. Shri. Guruprasad Pawaskar Treasurer

...

Executive Committee

Sr. No. Name
1. Shri. Sripad K. Patnekar
2. Shri. Vithal G. P. Parrikar
3. Shri. Datta B. Naik
4. Shri. Ulhas G. Asnodkar
5. Shri. Suresh B. Borkar
6. Shri. Minannath T. Upadhye